Katana mit Tokubetsu Kicho der NBTHK

Katana mit Hozon der NBTHK

Katana mit Tokubetsu Hozon der NBTHK

Katana mit Juyo Token der NBTHK